عطیه فرد مجیدی گروه دکوراسیون و معماری داخلی
تلفن: 22007289
همراه: 09123217753
ایمیل: info@atimajidi.com