عطیه فرد مجیدی گروه دکوراسیون و معماری داخلی
دکوراسیون و معماری داخلی کیفیت را در زندگی خلق میکند و روح را سیراب میکند...

درباره ما

مردم فکر ميکنند طراحي سليقه است، در صورتيکه طراحي تنها سليقه نيست.

طراحي خوب ترکيبي است از تکنولوژي، دانش، نياز بشري و زيبايي که روح تازه به فضا مي بخشد و غذاي روح انسان است.

 


بیشتر...
تلفن: 22007289
همراه: 09123217753
ایمیل: info@atimajidi.com